هندسه 1 دوم دبیرستان

حجم فایل : 514.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا هندسه (1) دوم دبیرستان زاویه خارجی

زاویه خارجی در هر مثلث ، زاویه ای است که از امتداد یکی از اضلاع در خارج مثلث بوجود می آید .
اندازه هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور . تمرین

مجموع دو زاویه 150 درجه است . مجموع مکمل های آن ها چقدر است ؟ تمرین

دو زاویه و متمم یکدیگرند . اندازه زاویه برابر ِ مکمل است . زاویه چند درجه است ؟ تمرین

در شکل های زیر مقادیر و و را بیابید . هم نهشتی مثلث ها

دو مثلث یا هر شکل دیگر را هم نهشت می گویند هرگاه این دو شکل کاملا بر روی هم منطبق شوند .
این انطباق ممکن است گاهی با چرخاندن و گاهی با لغزاندن شکل صورت گیرد ولی هیچ گاه اندازه ها تغییر نمی کند . حالت های هم نهشتی مثلث ها

حالت اول (ض ز ض ) :
هرگاه دو ضلع و زاویه ی بین آن دو ضلع از مثلثی با دو ضلع و زاویه ی بین آن ها از مثلث دیگر ،‌برابر باشند ،‌آن دو مثلث هم نهشت هستند . حالت های هم نهشتی مثلث ها

حالت دوم ( ز ض ز ) :
هرگاه دو زاویه و ضلعِ بین آنها از مثلثی با دو زاویه و ضلعِ بین آن ها از مثلث دیگر ،‌ برابر باشند ،‌آن دو مثلث هم نهشت هستند . حالت های هم نهشتی مثلث ها

حالت اول (ض ض ض ) :
هرگاه سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر ، ‌برابر باشند ،‌آن دو مثلث هم نهشت هستند . اجزا متناظر

به اجزایی از مثلث گفته می شود که در اثبات همنهشتی استفاده نشده اند ولی با توجه به همنهشت بودن مثاث ها نتیجه گرفته می شوند فرض قضیه : در مثلث متساوی الساقین زوایای مجاور به دو ساق با هم برابرند حکم B A C تمرین : ثابت کنید B A C D E نکته : حالت خاص همنهشتی در مثلث قائم الزاویه وجود دارد به طوریکه :

1- اگر وتر و یک ضلع از مثلث قائم الزاویه ای با وتر و یک ضلع از مثلث قائم الزاویه دیگری برابر باشند آن دو مثلث همنهشتند

2- اگر وتر و یک زاویه حاده از مثلث قائم الزاویه ای با وتر و یک زاویه حاده از مثلث قائم الزاویه دیگری با هم برابر باشند آن دو مثلث همنهشتند . پایان...